Løsninger

Vi leverer intelligent, datadrevet automatisering, der skaber ny forretningsmæssig værdi og vedvarende effektivisering. Det giver sago•fonto® platformen en fremtrædende rolle i vores kunders strategiske digitalisering.

Platformen letter opsætning og drift af it-løsninger, der skaber overblik, og kan overvåge, styre, regulere og flytte VAND på optimal vis. Her er succeskriterierne fleksibel funktionalitet, højt sikkerhedsniveau, sikring af data-ejerskab samt et stærkt, datadrevet overblik over den samlede virksomheds aktivitet og udviklingspotentiale.

Løsningerne bygges i tæt samarbejde med jer, så de matcher netop jeres behov – og ikke mere!
De stærke analyseværktøjer bidrager sammen med data-baserede regler til optimering af nyanlæg og drift. Samtidig sikres en effektiv indsamling, validering og centraliseret opbevaring af alle slags data.

Det giver jer fuld digital kontrol over fremtiden!

sago•fonto® platformens DataWareHouse (DWH) bidrager til fælles overblik over alle jeres data.

DWH drives ved hjælp af DataRobots, der sikkert og intelligent overvåger, indsamler, validerer og lagrer data fra alle slags datakilder og anlæg. Centraliseringen gør data let tilgængelige for alle, der har behov for at løse opgaver med udgangspunkt i virksomhedens data.

Det skaber fundamentet for en proaktiv dataforvaltning, der garanterer jer stadig bedre beslutningsgrundlag.

Data udstilles i et online GIS-overblik, der viser opland, anlæg og alle relevante driftsforhold. I samme overblik kan der opsættes brugerdefinerede regler for visuelle alarmer og andre adviseringer i realtid.

Med de brugervenlige analyseværktøjer kan I på egen hånd udtrække og kombinere alle DWH-data. Det skaber vidensdeling og nye indsigter.

Det er en krævende opgave for forsyningerne at holde styr på alt fra kundehenvendelser over uforudsete hændelser til planlagt vedligehold. Der er mange detaljer, og forsyningsområdet er vidtstrakt!

Et fælles og intuitivt overblik sikrer, at opgaverne prioriteres og løses optimalt.

Registreringsopgaven stiller krav om brugervenlige løsninger, der nøje tilpasses arbejdsvilkårene. Det skal være sikkert, let og hurtigt at registrere – også i felten! Resultatet er valide driftsdata.

Det skaber ny værdi at vise indsatsbehov på et kort over forsyningsområdet, på en trykfølsom storskærm i Driften. Data filtreres, så de kun vises for det relevante team.

Når det lykkes, giver det grobund for vidensdeling på tværs. Det gavner kollegernes opgaveløsning og den fortsatte effektivisering af drift og anlæg.

Med den stigende udbredelse af IoT-udstyr øges datamængden eksponielt. Der udbydes stadig flere ”smalle” løsninger, hvor data lagres i portal-/cloud-løsninger eller måske flyttes til SRO, FAS eller andre virksomhedssystemer.

Med sago•fonto® DataWareHouse (DWH) får I et centralt samlingssted for alle jeres data, der er designet til at håndtere massive datamængder i realtid.

DWH sikrer styr på ”datatropperne”, inkl. lettilgængelig adgang til data. Der skal kun logges ind et enkelt sted for at få adgang til alle relevante data, ligesom der over tid opnås fuld kontrol over ejerskab til data.

Et velplejet DWH skaber grundlaget for brugervenlige dataanalyser, hvor I let selv kan udtrække og kombinere forskelligartede data på ny vis.

Det sikrer jer digital kontrol over jeres virksomhed!

En opdateret database med valide data om hele forsyningsanlæggets opbygning er af afgørende betydning for effektiv drift og investeringsplanlægning. Informationerne udgør grundstammen i de fleste af forsyningens opgaver.

Til ledningsregistrering inden for spildevand anbefaler vi et database-baseret system, der overholder Dandas-standarden. Det er vigtigt, at datamodellen er veldokumenteret, så dataanvendelsen i andre sammenhænge lettes og sker korrekt.

Ledningsregistrering inden for drikkevand og varme samt forskellige former for projektering og planlægning kan løses snildt og omkostningseffektivt ved hjælp af QGIS.

Med alle data på plads i DataWareHouse er grundlaget for automatisk besvarelse af LER-forespørgsler (LER 2.0) også skabt. Dermed opfylder I både lovkrav, sparer arbejdstid og tilbyder en bedre service.

Samfundet stiller stadig større krav til forsyningernes håndtering af udledning af spildevand til vandmiljøet, uanset årsagen hertil. Der skal med god præcision redegøres for, hvor store mængder der er tale om.

De klassiske modelberegninger må derfor suppleres med en styrket online-monitorering af overløbsbygværker overalt i oplandet. Det opbygger en datasamling om overløb og deres omfang i tid og mængder. I fremtiden må vi forvente, at der vil blive stillet krav om måling af næringsstofferne også.

Målinger på overløbsbygværker opbygger ny og mere sikker viden om det samlede spildevandssystem, som med fordel kan bringes i spil i den fremadrettede investerings- og saneringsplanlægning. Dermed bliver data om overløb også et strategisk aktiv!

Utilsigtet transport af indsivende grundvand, vand fra utætte dræn, fejlkoblinger af regnvandsafløb og markdræn samt følgerne af ekstremregn medfører et unødvendigt højt energiforbrug. Der er altså penge at spare ved at finde årsagerne til den uvedkommende vand i spildevandssystemet!

Igennem proaktiv brug af data kan der opstilles en træfsikker screeningsmodel, der påviser de deloplande og ledningstræk, hvor der synes at være et uventet højt niveau for uvedkommende vand.

Herfra kan der gås mere minutiøst til værks, med mere præcise målinger og evt. planlægning og udførelse af afhjælpningsindsatser. Det skaber ny værdi for sanerings- og investerings-planlægningen, når datagrundlaget også muliggør en systematisk indsatsprioritering på tværs af hele forsyningsområdet.

Teknologisk overvågning af vandmiljøet fås i alle former, farver og størrelser. Resultatet heraf er betinget af et godt overblik over valide data! Og der er mange data, fra vidt forskellige datakilder:

Målinger af badevandskvalitet, nedbør, grundvandsspejl og -strømningsforhold, vandstand i åer/søer/fjorde, jordmætning, salinitet (saltindhold), næringsstoffer, e-coli m.m.fl.

Målingerne visualiseres ift. oversvømmelseskort (bluespot), boringsdata, terrænhøjder inkl. landhævning/-sænkning, DMI vejrdata, kortværker fra SDFE m.m.fl.

Det skaber ny værdi for den proaktive forvaltning af vandmiljøet, når ovennævnte data kan kombineres/ses med viden om fx højvandshændelser, ålegræs, plankton, mikroplast, sigtdybder, vandmiljøets referencetilstand, forureningskoncentrationer, OSD/SD områder, indvindingsoplande, markvandingstilladelser, pesticid-forekomster m.m.fl.

Med sago•fonto®-platformen kan I samle alle data i et fælles DataWareHouse, hvorfra data let kan udstilles i GIS, og udtrækkes til yderligere analyseformål.

Et traditionelt WebGIS giver overblik over data om forsyningens anlæg (ledninger, pumpe-stationer, bassiner, brønde etc.), visualiseret på SDFE kortværker. Det suppleres med automatisk LER-besvarelse.

Men vi går langt videre! WebGIS er et oplagt udstillingsvindue for alle data, der bidrager til effektiv forsyningsdrift. Data hentes i DataWareHouse, uanset art; fx overløb, rottefælder og uvedkommende vand, eller data fra IoT-målinger, SRO eller FAS etc.

Det letter opsætningen af brugervenlige løsninger til fx mobil D&V, Kundecentret, LER 2.0, Lukkelister med sms-varsling og overvågningsløsninger, der kombinerer fx IoT- og SRO-data.

Dermed kan de næste skridt være oplagte; samling af SRO-opgaverne ift. spildevandsanlægget i oplandet samt distributionen af drikkevand i samme WebGIS platform. Denne datasamling giver også markante fordele ift. styrket asset management.

Overblik over data

Data hentes i DataWareHouse uanset art og præsenteres i et GIS-udstillingsvindue

LER 2.0

Med DataWareHouse er grundlaget for automatisk besvarelse af LER-forespørgsler skabt.

ARTOGIS_mobile_GIS

Datadrevne beslutninger

Ny og mere sikker viden om det samlede spildevands-system gør data om overløb til et strategisk aktiv!

Visuelle data

Målingerne visualiseres ift. oversvømmelseskort, boringsdata, terrænhøjder, DMI vejrdata, kortværker fra SDFE og meget andet.