sago•fonto® HEPWAT er nu frigivet som open source

Så er det ganske vist; vi har netop planmæssigt frigivet sago•fonto® HEPWAT som en ægte open source-platform på GitHub.

Frigivelsen er sket under en GNU AGPLv3-licens, hvilket sikrer, at alle ”afledte værker” også skal frigives som open source – vi mener jo, at vores kunder er bedst tjent med frit at kunne dele viden og løsninger!

Frigivelsen er resultatet af vores intense udviklingsarbejde igennem næsten 2½ år i HEPWAT projektet i regi af Assens Forsyning – et fyrtårnsprojekt, som for projektet som helhed er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) med knapt 19 mio. DKK.

Med frigivelsen opfylder ARTOGIS bl.a. et af de overordnede HEPWAT mål, nemlig at demonstrere en open source-platform i Energi- og Forsyningssektoren. Og selvom sago•fonto® HEPWAT i sin aktuelle konfiguration i Assens Forsyning naturligt nok ikke udfolder sit fulde potentiale, så konstaterer vi med stolthed, at resultaterne af udviklingsindsatsen i realiteten overstiger de høje forventninger, vi selv havde ved projektstarten ultimo 2016.

En deleøkonomisk platform med globalt perspektiv

Vi tror på, at frihed og fællesskab er grundlag for udvikling og innovation. Derfor åbner frigivelsen af it-platforme og dertil hørende løsninger på ægte open source-basis også for en markant højere grad af innovation og samskabelse.

Denne filosofi er fundamentet for vores arbejde for, at forsyningsselskaber og kommuner kan træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bæredygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

Det ligger i sagens natur med deleøkonomiske forretningsmodeller, at potentialet for internationalisering (og dermed vækst i eksport og arbejdspladser) lettere kan høstes. Alt andet lige har open source-løsninger nemlig en langt højere migrationsevne, og spredes dermed også lettere til andre sektorer, lande og kontinenter. 

Og derfor er open source-baserede forretningsmodeller i vores optik også et af de stærkeste digitale elementer i realiseringen af FN’s verdensmål – jf. bl.a. SDG 17 om partnerskaber.

Data er Konge…

Navnet ”sago•fonto” betyder visdomskilde, hvilket understreger vores ambition om, at sago•fonto® platformen skaber værdi gennem vidensdeling og datadrevne beslutninger.

I regi af HEPWAT projektet har vi tilvejebragt en i princippet ubegrænset skalérbar data- og digitaliserings-platform. I vores udviklingsarbejde har vi fokuseret på, at platformen kan danne fundamentet for driftsstabile, højtydende, fleksible og ikke mindst omkostningseffektive it-løsninger.

sago•fonto® HEPWAT er populært sagt en logistik-central for højeffektiv indsamling, validering, konsolidering og avancerede beregninger på data fra vidt forskellige datakilder – til lagring i et centralt Datawarehouse. Data heri kan dermed tilgås fra og udstilles i vidt forskellige systemer, som f.eks. i et GIS eller BI-system – og derunder naturligvis også i sago•fonto® GIS :-). Alle systemer, uanset teknologi og herkomst, kan principielt tilgå sago•fonto® HEPWAT datasamlingen.

Uanset datakildens fysik og karakter – om det er en fællesoffentlig dataportal, en IoT-sensor, en cloud med måleraflæsninger eller pumpestationsdata, eller f.eks. et SRO-system – så skabes integrationen ved hjælp af konfigurerbare datarobotter, og ikke med traditionel programmering. Vi forventer, at denne metode umiddelbart sparer mellem 30 og 50% af omkostningerne til at etablere integration mellem forskellige it-systemer.

Alle datarobotterne frigives som open source, så en given systemintegration (= én datarobot) skal kun udvikles og betales én enkelt gang – hvorefter den frit kan downloades fra vores DataRobotPortal.

Det giver dermed sig selv, at f.eks. vandselskaberne ved fælles hjælp årligt kan spare store summer på de høje faste udgifter til de mange små programmer, der blot flytter og konsoliderer data. Så også på denne vis bidrager sago•fonto® HEPWAT til at skabe et økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om perspektiverne i digital fuldskala vandforvaltning med afsæt i sago•fonto® HEPWAT, Internet-of-Things, Big Data m.m.