Ishøj Forsyning har opgraderet sin online-monitorering af vandmiljøet!

sago•fonto® platformen driver forsyningens strategiske, fuldskala vandforvaltning.

Sidst på foråret overgik Ishøj Forsyning til sago•fonto® platformen, der udgør det strategiske fundament frem mod en 100% digital, fuldskala vandforvaltning. Drivmidlet heri er intelligent, datadrevet automatisering, med sigte på kontinuerlig effektivisering målt på alle bundlinjer.

Der er nu opsat et overvågningssystem, der giver et visuelt billede af vandstand og nedbør på alle strategiske positioner i kommunen. De eksisterende dataloggere blev udskiftet med GEKKO/4G fra WASYS, og suppleret op så der nu er overvågning på 50+ positioner.

Al online-data om vandstand i åer, bassiner, Køge Bugt m.fl. flyder nu frit til et centralt DataWareHouse. Herfra udstilles data i nærrealtid i et ”levende” sago•fonto® GIS website, og finder aktiv anvendelse i den daglige driftskoordination, investeringsplanlægningen og hos eksterne interessenter.

Løsningens fortsatte udbygning vil understøtte Ishøj Forsynings digitale strategi på nye felter. Det starter med optimeringen af overfladevandets håndtering med henblik på bedre aflastning af afløbssystemet ved skybrud. Nye funktioner tilføjes med sigte på effektivisering af Driftens daglige arbejde med vandløbsvedligehold o.m.a., screening for uvedkommende vand etc. Desuden er der overvejelser om også at styre og regulere sluser og pumpestationer ud fra de omfattende, dataskabte erfaringer om afløbsoptimering.

Det hele baseres på frie datastrømme, uanset om datakilden er en IoT-måler i et bassin eller en å, DMI vejrdata, vejrradardata, SRO-systemer eller noget helt femte. Alle data er under Ishøj Forsynings fulde digitale kontrol, som en valideret datasamling i et centralt DataWareHouse ejet af forsyningen selv.

sago•fonto® platformen tilføres løbende nye brugervenlige funktioner, der giver forsyningerne mulighed for på egen hånd at definere reglerne for, hvordan platformen skal levere ”intelligent” visualisering, advisering/alarmering samt styring og regulering ift. optimal drift. Resultatet er et intuitivt og realtidsnært overblik over lige netop de forhold, der kræver handling.