Ishøj Forsyning sætter nye standarder for visuel online-monitorering af vandmiljøet!

Det er en stor glæde at offentliggøre, at vi netop har indgået en Innovations- og Referencekundeaftale med Ishøj Forsyning

Aftalen indebærer, at Ishøj Forsyning etablerer et overvågningssystem, der giver et stærkt visuelt, online-billede af vandstanden på alle de strategiske positioner i kommunen.

Frem mod foråret 2021 kobles alle eksisterende data-loggere op på sago•fonto® platformen, hvorved al data om vandstand i åer, bassiner, Køge Bugt m.fl. samles i et centralt DataWareHouse.

Herfra udstilles data online i et ”levende” sago•fonto® GIS website, så data både anvendes aktivt i den daglige drift koordineret af Ishøj Forsyning og tilflyder interessenter som fx Ishøj Kommune og Strandparken, der forvalter et stort, kunstigt skabt natur- og friluftsområde.

Ishøj Forsyning er 100% separatkloakeret, og alt spildevand sendes direkte til BIOFOS.

Visionerne er derfor rettet mod at skabe den mest optimale håndtering af overfladevandet. Der er et stort besparelsespotentiale, både i relation til at målrette og reducere anlægsinvesteringerne, opnå besparelser på indkøb af dyrt måleudstyr og ikke mindst reduktion i driftsomkostninger.

Her fører flere veje til opfyldelsen af disse mål:

  • Opbygning af et detaljeret datasæt, der viser (opstrøms/nedstrøms) sammenhænge i afløbssystemet, særlige geografiske udfordringer ved specifikke nedbørs- og vandstandsniveauer (fx opstuvning eller overløb), mulige aflastningslokationer og tidsrum for aflastning etc.
    Dermed opnås en dybdegående, databaseret viden om, hvor meget vand der kan opbevares og fordeles under optimalt udnyttede forhold – og hvor/hvordan dette kan finde sted hen over skiftende årstider. Denne viden kan lægges til grund for algoritme-baseret styring af aflastningen af afløbssystemet.
  • Afstrømningen i afløbssystemet kortlægges. Det sker via online overvågning, så der fx ifm. kraftige skybrud kan identificeres mulige aflastninger til uudnyttede ledningsstrækninger, vandløb og tomme bassiner. 
  • GIS-visualiseringen som et aktivt værktøj for både planlæggere, driftsmedarbejdere og ledelse. Funktioner og indhold i de enkelte løsninger skræddersys til de forskellige brugergruppers behov. Dermed optimeres overblikket over de forskellige systemer (kloakledninger, bassiner, åer, søer m.m.), hvilket både er en operationel fordel i hverdagen og en strategisk gevinst i Ishøj Forsynings fremtidige udvikling.
  • Effektivisering af Driftens arbejde, i relation til fx vandløbsvedligehold (fx fremrykning af grødeskæring), mere automatiseret styring af vandafledning, identifikation af særligt udsatte strækninger for indsivende vand, samt mindre køretid som følge af flere just-in-time ”nålestiksoperationer”.
  • Beredskabet styrkes. Ved skybrud og høj vandstand i åer etc. fås et tydeligt billede af, hvor der fx sker oversvømmelser af tunneller eller veje, som dermed skal lukkes – eller hvor åer og indsøer går over bredderne, med deraf følgende indsatsbehov. Det er en stor hjælp for planlæggerne, der kan tilrettelægge mere målrettede investeringer, så disse foretages, hvor der fås mest for pengene. Også Driften får bedre beslutningsgrundlag i tilrettelæggelsen af de daglige opgaver, hvilket bidrager til den løbende effektivisering og øget selvledelse.
  • Udvidet styringsintelligens og styrket automatisering. Det ses også et markant potentiale i at styre og regulere pumpestationerne og sluser etc. ud fra de omfattende, dataskabte erfaringer om afløbsoptimering. Her vil det være sago•fonto® platformens Control Center og dets intelligente toplag, der kommer i spil. Vores aktuelle roadmap for platformens fortsatte innovationshøjde sigter i 2021 specifikt på at frembringe brugervenlige faciliteter, der giver Ishøj Forsyning mulighed for på egen hånd at definere reglerne for, hvordan sago•fonto® platformen skal levere ”intelligent” visualisering, styring og regulering ift. optimal drift. Dermed fås et endnu bedre, intuitivt og realtidsnært overblik over lige netop de forhold, der kræver handling. Flere informationer herom følger i 2021.

Midlet er frie datastrømme, uanset om datakilden er en IoT-måler i et bassin eller en å, DMI vejrdata, vejrradardata, SRO-systemer eller noget helt femte. Det hele samles i et centralt DataWareHouse, hvorfra data udstilles i sago•fonto® GIS.

Sagt med andre ord er visionen, at der skabes en omfattende datasamling, der både kan sendes op i et levende, online overbliksbillede af den samlede vandafledning i hele systemet – med alle de mange anvendelsesmuligheder, det giver, inkl. intelligent styring og øget automatisering – og med tiden også kan udnyttes ift. bl.a. avanceret hydraulisk modellering og fremtidig dimensionering. Derfor taler vi også om strategisk digitalisering!

Ishøj Forsyning blev således den næste kunde i en stadig voksende kreds af forsyningsvirksomheder, der har valgt at basere deres strategiske digitalisering og innovation på sago•fonto® platformen – og dermed bidrage til at øge den deleøkonomiske samskabelse og innovation på tværs af Vandsektoren.

Vi er stolte over, at valget faldt på os – og vi glæder os til at leve op til den tillid, der er vist os.


Om Ishøj Forsyning

Forsyningen varetager alle opgaver med at forsyne Ishøj Kommunes borgere med rent drikkevand og sikre afledning af spildevandet.

Infrastrukturen omfatter 75 km vandledninger, 137 km afløbsledninger, 2.800 brønde, 13 regnvandsbassiner og 196 bygværker.

Et særligt fokusområde er de udfordringer, som høj vandstand i kommunens to store åer, Lille Vejleå og Store Vejleå, samt Køge Bugt forårsager.