Dataoverblik giver Ishøj Forsyning smartere drift og klogere udvikling

Hos Ishøj Forsyning er digitalisering både et redskab til en mere effektiv daglig drift og til strategisk velfunderede anlægsinvesteringer. Eller som forsyningschef Henrik Lemée udtrykker det: ”Planlæg smart for at ha’ det rart”. Det kræver dels integration af data fra mange forskellige kilder, dels konstant udvikling af det fundament, digitaliseringen hviler på. Derfor har Henrik Lemée valgt at basere forsyningens digitalisering på ARTOGIS’ sago·fonto® platform.

Et fuldstændigt overblik over hele kloaksystemet kombineret med viden om lokale vandstande og vejrdata. Det var, hvad forsyningschef Henrik Lemée ønskede sig for både at kunne sikre en effektiv drift og et solidt beslutningsgrundlag for nye investeringer i Ishøj Forsynings ledninger og anlæg. Nu er overblikket en realitet.

Fuld udnyttelse kommer før investeringer

Ishøj Forsyning er, som alle andre spildevandsselskaber, udfordret af de stadigt hyppigere og kraftigere regnhændelser og stigende vandstande, som klimaforandringerne fører med sig. Mere vand kræver større kapacitet i afløbssystemet, men det kræver først og fremmest fuld udnyttelse af de eksisterende ledninger og bassiner.

”De undersøgelser, der lå til grund for Ishøj Kommunes klimaplan tilbage i 2009, viste, at vi skulle investere mange millioner kroner i udvidelse af systemet. Men vi vidste, at vi ofte havde ledig kapacitet i nogle dele af systemet, når andre dele var overbelastet af kraftig regn. Derfor ville jeg gerne have det fulde overblik over hele vores infrastruktur, vandstande og vejrdata, så vi kunne udnytte den eksisterende kapacitet i systemet, inden vi begyndte at bruge penge på udvidelser,” forklarer Henrik Lemée.

Overblik effektiviserer driften

En anden udfordring, som Ishøj Forsyning deler med kolleger i hele landet, er kravene til en konstant effektivisering af driften.

”Vi bliver simpelthen færre mennesker til at løse opgaverne, og derfor er vi nødt til at tænke i automatisering og mere målrettede arbejdsgange,” konstaterer forsyningschefen og fortsætter:

”Den automatiske overvågning af systemet frigør manuelle ressourcer, der nu kan sættes målrettet ind på at løse de problemer, der opstår, i stedet for at skulle køre rundt for at opdage dem. I dag kan vi stå ved en stor touch-skærm og se den aktuelle tilstand i hele systemet, og når der er et problem, sender vi folk direkte ud for at løse det.”

Datagrundlaget for Ishøj Forsynings visuelle overblik over afløbssystemet og dets kapacitet er skabt med ARTOGIS’ sago·fonto® platform. Al online-data om vandstand i bl.a. åer, bassiner og Køge Bugt flyder nu frit til et centralt DataWareHouse. Herfra udstilles data i nær-realtid i et ”levende” sago•fonto® GIS website, der bliver brugt i forsyningens daglige driftskoordination og investeringsplanlægning.

Fra overblik til automatisk styring

Også eksterne interessenter har gavn af det overblik, som dataindsamlingen og -fremstillingen giver, forklarer Henrik Lemée:

”Vi har fået et fælles, robust værktøj, der også giver Ishøj Kommune overblik over eksempelvis deres vandløb og sluser. Desuden har Strandparken, der forvalter et stort natur- og friluftsområde, adgang til de data, vi indsamler, og til det overblik de giver.

Den løbende udvikling af sago·fonto® platformen vil understøtte Ishøj Forsynings digitale strategi på nye felter. Det starter med optimeret håndtering af overfladevandet for bedre aflastning af afløbssystemet ved skybrud. Nye funktioner tilføjes med sigte på effektivisering af Driftens daglige arbejde med vandløbsvedligehold, screening for uvedkommende vand m.v. Desuden er der overvejelser om at styre og regulere sluser og pumpestationer ud fra de omfattende, dataskabte erfaringer om afløbsoptimering.

Udviklingen og platformen styrker fællesskabet

For Henrik Lemée giver det god mening, at de efterhånden mange forsyninger, der har valgt at basere deres strategiske digitalisering på sago·fonto® platformen, er fælles om at finansiere udviklingen af den.

”Protektionismens tid er forbi. Vi sidder alle og laver grundlæggende det samme, så det er sund fornuft at bruge ressourcerne på fælles udvikling. Når vi som en relativt lille forsyning finansierer udviklingen af bestemte funktioner og features, bliver det stillet til rådighed for fællesskabet. Tilsvarende får vi adgang til den udvikling, som andre har lagt penge i. Det giver mening,” konstaterer forsyningschefen.

Det var Henrik Lemée selv, der selv for nogle år siden tog kontakt til ARTOGIS og indledte drøftelser med direktør Henrik Rask om mulighederne for at indsamle og strukturere alle forsyningens data i et samlet overblik.

”Vi har haft mange gode snakke over en længere periode, og da tiden var moden til det, fik vi lavet en god og gennemsigtig aftale. Det er positivt at være i en proces med ARTOGIS, fordi de også er gode til at stoppe op og tænke efter for at sikre, at udviklingen går i den rigtige retning,” slutter Henrik Lemée.


Om Ishøj Forsyning

Ishøj Forsyning varetager både drikkevandsforsyning og spildevandsafledning for kommunens borgere. Infrastrukturen omfatter 75 km vandledninger, 137 km afløbsledninger, 2.800 brønde, 13 regnvandsbassiner og 196 bygværker. Hele forsyningens område er separatkloakeret.